پیدا

تقلب در انتخابات 88 ...

درخواست حذف اطلاعات

محمد رضا خاتمی ، دبیر کل حزب مشارکت اعلام کرد ... هشت میلیون رأی متقلبانه در سال 88 به صندوقهای رای ( بنفس ) از سوی حاکمیت ، به صندوقهای رأی ریخته شد ... بدون جانبداری از سبز و و زهرا رهنورد و مهدی که ناجوانمردانه و ناعادلانه بیش از هشت سال در زندان خانگی بخیر میبرند ... یک سوال تاریخی که حاکمان باید دیروز پاسخ میدادند ، که ندادند ... امروز باید پاسخ دهند که پاسخگو نیستند ... روزی در دادگاه وجدان ، تاریخ ، حاکمیت بعدی یا دادگاه عدل الهی ، پاسخ دهند که چرا آن زمان انی سخن از تقلب در انتخابات میزدند ، فتنه نامیده شدند ... به زندان و حصر افتادند ... شکنجه شدند ... کشته شدند ... ، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی ، آن را تایید د و مخالفان و معترضان را خس و خاشاک ( ) ، میکروب ( ی )، گوساله و بزغاله ( علم الهدی ) نامیدند ... راستی جز و خواری و شرمندگی و سرافکندگی و ...چه خواهند کرد ... علی لعنت الله علی القوم الکاذبین والظالمین ... پ ن ... چنانچه این واقعیت تاریخی ، کذب است که نیست ... چرا با محمد رضا خاتمی ، بعنوان تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و تهمت به نظام و ی و شورای نگهبان و ...برخورد قضایی نمیشود ... اگر این واقعیت ، واقعیت هست که هست ، چرا هنوز و رهنورد و در زندان خانگی هستند ... چرا نظام و ی از آنها عذر خواهی نمیکنند و به حصر پایان نمیدهند ...