پیدا

سخن با خدا ...

درخواست حذف اطلاعات

با خدا خواهی اگر گوئی سخن ... روی دل سو کن ، ببندا این دهن... با دل و شه گر گفتی سخن را با خدا ... طائر دل میشود زائر در این دشت و دمن ...