پیدا

کوه یخی ...

درخواست حذف اطلاعات

چقدر گاهی در اشتباه هستیم و قضاوت های سطحی داریم ... گاه مانند یک کودک یا دانش آموز تازه به مدرسه رفته یا یک کاوشگر تازه کار ... وقتی تکه ای یخ را در دریا میبینیم ... تمام برداشت و تعریف و قضاوت ما از آن چیزی که میبینیم ، همانی هست که میبینیم ... غافلیم که شاید یک قسمت را میبینیم و نه قسمت را که زیر آب هست ، نمی بینیم ... آدمهای اطراف ما هم ، عین کوه یخ هستند ... ی را فقط از روی یک حرف ، یک پست ، یک نوشته ، یک اظهار نظر ، یک برخورد و ...قضاوت نکنیم ... هر ی دنیایی در درون خود دارد و هزاران غم و شادی و غصه و قصه و روایت و تجربه و خاطرات تلخ و شیرین ، زشت و زیبا و ... بمحض اینکه ی گفت ، دلم درد میکنه ... فورا نسخه نپیچیم که حتما ناپر کردی و چیزی خوردی ... باید درک کنیم که شاید دلش درد میکند ، دل درد ندارد ...