پیدا

اعتقادات درست و اصیل ...

درخواست حذف اطلاعات

اگر عقایدت را با تفکر و شه و مطالعه بدست آوری ... ی نمی تواند به آن توهین کند ... اگر هم ی خلاف آن ، چیزی گفت ...
عصبانی نمی شوی ...
یا به آن می خندی ...
یا به فکر فرو میروی ... برتراند راسل ...