پیدا

پیروزی بعد از ...

درخواست حذف اطلاعات

یک برنامه ی خیلی فوق العاده در حال پخش هست به اسم ، آمریکن نینجا واریر ... اونائی که دیدند ، میدونند چه برنامه ی م و عالی و چالش برانگیز و هیجانی و ...ست ... جائی برای بروز و شکوفائی استعدادها ... قصد تبلیغ یا توضیح در مورد برنامه یا شرکت کننده ها و مراحل سخت و نفس گیر و چالش برانگیز آن را ندارم ... یکی از شرکت کننده ها که جزء نفرات برتر انتخاب شد ... در کودکی تحت تاثیر تربیت دینی که ورزش و تلویزیون دیدن را ممنوع کرده بود رشد کرد و بزرگ شد ... بزرگتر که شد ...مراحل سختی در زندگی پشت سر گذاشت... ازدواج کرد و با ناکامی و ش ت و ... بشدت افسرده شد ... حس ناامیدی ، یأس و مفید نبودن و ... به الکل رو آورد و شد دائم الخمر ... با یک خانم فروشنده ، آشنا شد ... این خانم میگفت : در وجود این مست دائم الخمر لایعقل ، چیزی دیدم از جنس انسانیت و اخلاق و ... او را بعنوان فروشنده در مغازه خودش بکار گرفت ... مرد تصمیم گرفت ، ترک کرد و زندگی را شروع کرد ... با هم ازدواج د ... صاحب فرزند شدند ... این آقا تصمیم گرفت در مسابقه ی فوق العاده سخت آمریکن نینجا واریر شرکت کند ... از ای محل زندگی خودش حدود 19 ساعت رانندگی کرد ... به محل اجرای مسابقات رسید ... ده شب و روز نزدیک محل اجرا ، اطراق کرد ... هر شب و روز در رودخانه شنا کرد ... و نهایت با رکورد خیلی بالا ، در ردیف برندگان و برگزیدگان برای ورود به مرحله ی بعد ، انتخاب شد ... پ ن ... هیچی ...باید دید و قضاوت کرد ...