پیدا

زندگی و زنده بودن ...

درخواست حذف اطلاعات

بزرگی میگفت ... زنده بودن حرکتی است افقی ...
از گهواره تا گور ......
اما زندگی حرکتی است عمودی ...
از فرش تا عرش ......
زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست ... یت ما در زندگی ...
" بی مشکل زیستن " نیست،
" با انگیزه زیستن " است ...
" سلطان دلها " باش ...
اما دل نشکن ...
پله بساز ...
اما از ی بالا نرو ...
دورت را شلوغ کن ...
اما در شلوغی ها خودت را گم نکن .....
" طلا " باش ...
اما خاکی ....