پیدا

کاش ...

درخواست حذف اطلاعات

کاش بودم من کنارش خواب ِِ خواب ... گفتگو داشتم چو تشنه در سراب ... کاش بودم من دمی چون همدمش ... خیر مقدم گفته بودم ، مقدمش ... کاش بودم مونس و همراه او ... نیمه شب با چشم گریان ، یاد او ... کاش بودم ه با چشمان ِِ باز ... مرگ کنارم بود و من آغوش ِِ باز ...