پیدا

د دگی ...

درخواست حذف اطلاعات

د ده ام ، د ده از شور و شوق ... د ده از خنده و لبخند و ذوق ... د ده از د دگی های ناب ...
د ده از خواستن بوی ...
د ده از رفتن و راهی شدن ...
د ده از کفتر ِِ چاهی شدن ...
د ده از بوی نیاز ، بوی خاک ...
د ده از راز و نیاز ، خاک پاک ...
د ده از چشم و دل و رنگ و روی ...
د ده از اینهمه ، های ، های و هوی ...
د ده از گفتن و گفتار ِِ نیک ...
د ده از اینهمه افکار ِِ نیک ...
د ده از بودن و بود و نبود ...
د ده از گنبد و چرخ کبود ...
د ده از ناز و اداهای یار ...
د ده از رنگ سیاه ِِ انار ... د ده از روز و شب و نیمه شب ... د ده از خنده ی مرگ ، روی لب ... د ده از شوق و پ به خواب ... د ده از تشنه و آب و سراب ... د ده از کوچه و باغ و بهار ... د ده از دست خودم ، الفرار ... د ده از عطر نفس های شور ... د ده از مکنت و ناز و غرور ... د ده از ماه و مه و ماه و شید ... د ده از غربت و نحس و سعید ... د ده از د دگی های ناب ... د ده از آب و سراب و ...