پیدا

نیاز متقابل ...

درخواست حذف اطلاعات

اینکه ی به ی ...به چیزی ...به شخص و شخصیتی و ...نیاز داشته باشد ، وما بد نیست ... و وما به معنای نیازمندی و نقص نیست اینکه انسانها در یک زندگی اجتماعی ، در نیازهای متقابل به هم برای رفع ، نیازها ، نیاز دارند ، امری اجتناب ناپذیر است ... اما در مورد خدا و مخلوقات ... نوعی نیاز متقابل وجود دارد ... نیاز مخلوقات به خداوند ، خیلی جای بحث ندارد ... خداوند خالق است و مخلوقات ، بدون خالق ، خلق و ایجاد نمی شدند و نمی شوند ... اما نیاز خداوند به مخلوقات چه ؟ آیا خدا به مخلوقات نیاز دارد ؟ اگر بله ، این نیاز از چه هست ... نیازی از جنس ِِ نیاز ِِ نقاش به بوم ، رنگ ، طرح ، ایده و ... یک نقاش ، نقاش است ولی از کجا خود را نشان میدهد ... از اثری که با رنگ ، بر روی بوم بر اساس یک طرح و الگوی طبیعی یا ذهنی ، ایجاد میکند ... اگر بوم و رنگ و طرح و اثر نباشد ، نقاش و هنر مند بودن این نقاش ، پوشیده میماند و ظاهر نمیشود ... خالقیت خداوند هم اگر این مخلوقات نباشند ، ظاهر نمیشود ... خداوند ، خالق هست ... ولی خالق نیاز دارد که خلق کند ... وگرنه خالق بدون خلق مخلوقات ، چگونه خالق خواهد بود ...