پیدا

گدائی ...

درخواست حذف اطلاعات

با دوست محترمی صحبت شده بود و سخن رسید گدائی ... حرف از این شد که در برخی مواقع گدائی خوبه ... بنده گفتم ، گدائی در هر شکل زیبا نیست و مذموم هست ... یک انسان در هر رده ی کمال و جمال و ثروت و مکنت و علم و هنر و تخصص و ...قرار داشته باشه ... نمیشه توجیه کرد که دیگری نزد او به گدائی بیفته ... حتی گفتم انسان در برابر خدا هم نباید گدائی کنه ... انسان به خدا نیاز دارد ولی گدای خدا نیست خدا بنده و مخلوق خلق کرده ، نه گدا ... انسان نه گداست ....نه خداست ... پ ن ...بعدا نوشت ... خداوند انسان را و خلیفه ی خود بر روی زمین قرار داد ... چگونه است که وقتی یک حاکم ، ، پادشاه ، ی را بعنوان سفیر به جایی می فرستد ، او را با تفویض اختیار و قدرت و ...راهی میکند نه بعنوان یک ضعیف و فقیر و گدا و نیازمند و ... ی خدا ی کریم و بی نیاز ... نمی تواند گدا و درمانده باشد ... ی خدا ، نه خداست ...نه گداست ...