پیدا

نیست ...مگوی ...

درخواست حذف اطلاعات

گفتم ای عشق ، من از چیز دگر ، می ترسم ... گفت ، آن چیز دگر ، نیست ، دگر هیچ مگو ... مولوی