پیدا





دل خوش ...

درخواست حذف اطلاعات

دلخوش به ی باش ... که ... دلخوشی اش باشی ... نه ... سرگرمی اش ... پشت گرم به ی باش ... که ... پشت گرمی باشه برای تو ... در روز سخت ... نه در خوشی ها ... موجب دلگرمی تو باشه ... نه دلسردی ...